Alltid med miljön i fokus

På Ryftes har vi miljöns bästa för ögonen i allt vi gör. Våra arbetsmetoder och investeringar anpassas hela tiden för att skydda, vårda och ge tillbaka till naturen på bästa möjliga sätt.

Hemma på gården snurrar vårt första vindkraftverk som sattes upp 1990.

Vindkraft

Vårt första vindkraftverk här hemma på gården satte vi upp 1990, och det snurrar än idag. Vi har sedan fortsatt att satsa på gotländsk vindkraft, och idag har vi totalt 3 egna verk här i Fole där vi verkar och äger bland annat stora andelar av en vindkraftspark på Näsudden på södra ön. Våra snurror producerar idag närmare 30 GWh om året. Vår förbrukning till kyllager och packerier uppgår till ungefär 2,3 GWh per år. Det stora överskottet, alltså nästan 28 GWh, går ut på elmarknaden och används till att förse gotländska hushåll med grön el.

Solenergi

Efter att länge ha satsat stort på vindkraft kände vi att det var dags att ta produktionen av förnyelsebar energi ett steg vidare. I början av 2014 tog vi vår solcellsanläggning i drift. Panelerna täcker hela maskinhallens tak här på Ryftes. Med sina 960 m² är anläggningen Gotlands största och en av de största i Sverige på jordbruksfastigheter. Solenergin ger 153 000 kWh som går åt till att driva våra packerier och kyllager. Vi kyler våra morötter med hjälp av solen!

Klimatsmart för miljöns skull

Ryftes har alltid värdesatt miljön och var det första företaget i branschen att miljö- och kvalitescertifiera verksamheten, hela vägen från jord till bord. Målsättningen är att med kunden och miljön i fokus leverera fräscha kvalitetsprodukter på avtalad tid.

Våra certifieringar revideras löpande och vi är idag certifierade i enlighet med ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) samt ISO 22000:2018 (livsmedelssäkerhet). De produkter som odlas av oss själva och våra odlare, är antingen odlade enligt IP’s regler och normer eller enligt KRAV. Det innebär att du kan känna dig trygg med produkter från oss.

Sammantaget omfattar våra certifieringar HACCP, ett dokumenterat och effektivt kvalitetsledningssystem, krav på anläggningens omgivning samt kontroll och styrning av produkt, process och personal.

Vi arbetar med ständiga förbättrade mål inom kvalitet, miljö och livsmedelssäkerhet. Vi är alltid lyhörda för förslag som kan bidra till att göra oss ännu bättre. 

Vi har ett brett kundspektra där slutkunderna är allt ifrån konsumenter i butik, matgäster på restauranger eller industriella storkök. Det gör att vi kan ta tillvara på våra grönsaker och rotfrukter i alla storlekar och former, vilket gör att vi har lågt svinn i produktionen. De restprodukter som ändå blir kvar skickas till grannsocknen en mil från Ryftes och omvandlas till biogas i en anläggning där. Jorden som följer med produkterna hem från åkrarna, tvättas av och körs tillbaks till fält. Vattnet som vi använder för att tvätta produkterna recirkuleras för minskad vattenanvändning. Färskt dricksvatten används i sista sköljningen innan produkterna hamnar i förpackningen.

pressidan hittar du våra certifikat i pdf-format.

Ryftes står aldrig still när det handlar om miljö och kvalitet. Att bli ännu bättre inom dessa områden är ett ständigt pågående arbete som vi brinner för.
En god natur ger goda grönsaker.

Pågående EU Projekt som Medfinansieras av Europeiska unionen.

Ryftes har beviljats stöd för att förbättra kylningen genom ett nytt kyltorn och en avhärdare för att göra vårt kalkrika vatten mindre hårt, resultatet väntas minska vårt energibehov, öka driftsäkerheten och hålla morötterna i en stabilare temperatur vilket kommer leda till minskat svinn.

Varje år sorteras en stor del av våra rotfrukter bort som inte uppnår kvalitéts kraven. Dessa levererar vi sedan till Biogas Gotland som röter och utvinner biogas, biprodukten är biogödning som vi sedan gör ett återtag på och kan sprida på våra åkrar. Investeringen möjliggöra att vi har en cirkulär modell, gödsellagunen byggs under hösten 2023 på vår mark i Barlingbo och kommer ha ett tak för att minska läckage metan och ammoniak

Vi kommer under 2023-2024 genomföra Täckdikning på ca46 ha åkermark för att få väldränerade fält som minskar sårbarheten av  varierad nederbörd. Grödorna har ofta ett större och mer välfungerat rotsystem i väldränerade fält, vilket leder till att grödorna kan nyttja
och fånga upp mer av växtnäringen som tillförts i marken. Detta leder i sin tur till att minska riskerna att marken
släpper ut överflödigt kväve och fosfor utan det hamnar i grödornas tillväxt istället.

 

 


Ryftes Grönsaker AB | Fole stora ryftes 906 | 621 75 Visby | 0498-360 60